• Slajd #34
 • Slajd #33
 • Slajd #20
 • Slajd # 21
 • Slidej #3
 • Slidej #4
MPG Logo

Budowa przydomowych oczyszczalni – aspekty prawne

Szanowni Państwo,

Nasza firma pomaga w wykonywaniu dokumentacji projektowej dla każdego rodzaju oczyszczalni ścieków oraz zajmuje się profesjonalnym montażem na terenie całego kraju. Poniżej przedstawiamy aspekty prawne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku wykonywania oczyszczalni o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę (oczyszczalnia od 1 do 50 osób) nie wymagane jest pozwolenie na budowę. W celu dokonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wystarczy zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu, którym jest Starosta. Mowa jest o tym w art. 29 ust. 1 pkt. 3 i art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

Indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę (oczyszczalnia dla ok. 33 osób), nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

 

Szczególnym korzystaniem z wód jest natomiast korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w tym m.in. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest wydawane na okres 10 lat przez Starostwo Powiatowe.

 

W sytuacji, gdy wprowadzamy oczyszczone ścieki do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne niezależnie od przepustowości oczyszczalni.

 

Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229; Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne


W przypadku, gdy przepustowość Naszej oczyszczalni będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie dokumentacji projektowej. Mówi o tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późn. zm.)

 

ODLEGŁOŚCI DLA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

1

ODLEGŁOŚĆ OD GRANIC DZIAŁKI

2 M

2

ODLEGŁOŚĆ OCZYSZCZALNI OD STUDNI

15 M

3

ODLEGŁOŚĆ ROZSĄCZENIA OD STUDNI

30 M

4

ODLEGŁOŚĆ OD GAZU I RUR WODNYCH

1.5 M

5

ODLEGŁOŚĆ OD DRZEW

3 M

 

Oczyszczalnia powinna znajdować się w odległości m.in 5 m od okien budynku zamieszkiwanego przez ludzi. Można zamontować ja również w dalszych odległościach.

W przypadku bliższego posadowienia oczyszczalni należy pamiętać o wykonaniu odpowietrzenia kanalizacji do wysokości 0,6 m ponad najwyższe okno. Średnica odpowietrzenia powinna być nie mniejsza niż 110 mm. Proszę pamiętać aby przy wykonywaniu wykopów w odległości bliższej niż 5 m zachować wszelkie środki ostrożności celem zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” dotyczące efektywności oczyszczania.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 

§ 4

1. Ścieki bytowe lub komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Ścieki bytowe wprowadzane do wód z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000.
9. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo.

§ 13

5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
 • BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
 • miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
 • nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 • miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

§ 26

Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla RLM poniżej 2000, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 28

Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
 • BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
 • miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.