• Slajd #34
 • Slajd #0
 • Slajd #33
 • Slajd #20
 • Slajd # 21
 • Slidej #3
 • Slidej #4

DOBÓR OCZYSZCZALNI KLIKNIJ!!!      

 DO 30.06 WIOSENNA OFERTA ZAPYTAJ PRACOWNIKÓW

 

MPG Logo

Separtory tłuszczu

Separatory tłuszczu i skrobi typ: FAT

ZASTOSOWANIE SEPARATORA SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH ORAZ SKROBI 

Podstawowym zadaniem separatora tłuszczu jest zatrzymanie wszystkich cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Urządzenie przeznaczone jest do oczyszczania ścieków technologicznych pochodzących między innymi z hoteli, barów szybkiej obsługi, restauracji, miejsc zbiorowego żywienia, rzeźni, ubojni, przetwórni spożywczych, itd.

ZASADA DZIAŁANIA

W separatorach tłuszczu wykorzystujemy grawitacyjny przepływ, w wyniku którego następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów. Tłuszcze gromadzą się na powierzchni ścieków - w górnej części zbiornika. Silnie zatłuszczone ścieki technologiczne nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych, ponieważ powoduje to szereg problemów związanych z funkcjonowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zwiększa koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W celu zminimalizowania niekorzystnych skutków bezpośredniego odprowadzania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do kanalizacji (zatykanie przewodów, emisje gazów gnilnych, zwiększone zużycie tlenu w biologicznych oczyszczalniach ścieków) konieczne jest odtłuszczenie ścieków jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń tłuszczowych. Separatory tłuszczów stosuje się na odpływach ścieków technologicznych, w których występuje zwiększone stężenie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

DOBÓR URZADZEŃ

Norma DIN 4040 oraz norma PN EN 1825 według której budowane są nasze separatory tłuszczu, wyszczególnia cztery podstawowe kryteria według których jest możliwy właściwy dobór urządzenia:

 • maksymalny dobowy przepływ ścieków
 • temperatura ścieków
 • zawartość tłuszczu w ściekach
 • zawartość detergentów w ściekach

 

TYPOSZEREG SEPARATORÓW

 

FATFATS-1

FATKSK-1

FATSP

Odpowiednią wielkość przepływu separatora ustala się według następującego wzoru:

Q = P x Wt x Wg x Wd

  P  - oznacza maksymalny przepływ dobowy

  Wt  - oznacz współczynnik temperaturowy

  Wg  - oznacza współczynnik gęstości tłuszczu w ściekach

  Wd  - oznacza współczynnik detergentowy

  Wt = 1 - dla ścieków o temperaturze poniżej 60°C

  Wt = 1,3 - dla ścieków o temperaturze poniżej 60°C

Dla ścieków z restauracji, rzeźni, masarni i innych tego typu obiektów, przyjmuje się że stopień stężenia tłuszczów w ściekach wynosi poniżej 0,94 g/cm3.

W tym wypadku: Wg = 1. Niektóre tłuszcze typu: oleistego mają gęstość powyżej 0,94 g/cm3 dla nich należy przyjąć Wg = 1,3

W wypadkach kiedy używane są wspomagające środki czyszczące oraz inne środki myjące, wpływające na utrudnienie separacji Wd = 1,3

Jak obliczyć daną "P", czyli: Dobór urządzenia w zależności od rodzaju i wielkości instalacji. Maksymalny przepływ dobowy "P" możemy obliczyć według wzoru:


  Q1  - dobowa ilość ścieków

  T  - współczynnik nierówności godzinowej

  t  - średni czas pracy instalacji


Współczynnik "T" dla rożnych obiektów produkcyjnych
i gastronomicznych wygląda następująco:

 • hotel - 5
 • restauracja - 8
 • stołówka - 20
 • szpital - 13
 • mały zakład mięsny, do 5 sż. / tydzień - 30
 • średni zakład mięsny, do 10 sż. / tydzień - 35
 • duży zakład mięsny, do 40 sż. / tydzień - 40
 • 1 sż = przerób 1 szt. wołu / 2,5 szt świni

Q1 - powinno być przyjmowane na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia wody. Kiedy jest to niemożliwe według wytycznych podanych przez Producenta. I tak dla zakładów żywienia zbiorowego, przyjmuje się:

Q1 = G x Zw

  G  - liczba gorących posiłków przygotowanych w ciągu 1 doby

  Zw  - zużycie wody w litrach na przygotowanie jednego posiłku

 • hotel - 80 L
 • restauracja - 50 L
 • stołówka - 10 L
 • szpital - 20 L

Dla zakładów przetwórstwa mięsnego, przyjmuje się:

Q1 = G1 x Zw1

  G1  - dzienna produkcja wyrobów kiełbasianych w kg

  Zw1  - zużycie wody w litrach na 1 kg wyrobu

"Zw1" dla rożnej wielkości zakładów przyjmuje się wg poniższego zestawienia:

 • mały zakład mięsny, do 5 sż / tydz. - 20
 • średni zakład mięsny, do 10 sż / tydz. - 15
 • duży zakład mięsny, do 40 sż / tydz. - 10

MONTAŻ

Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia.

Ich instalacja polega na:

 • umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
 • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji
 • starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

KONSERWACJA SEPARATORÓW

Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą.

 

tluszcz