• Slajd #34
 • Slajd #0
 • Slajd #33
 • Slajd #20
 • Slajd # 21
 • Slidej #3
 • Slidej #4

DOBÓR OCZYSZCZALNI KLIKNIJ!!!      

 DO 30.06 WIOSENNA OFERTA ZAPYTAJ PRACOWNIKÓW

 

MPG Logo

Separatory Substancji Ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych typ: OIL

Zastosowanie separatora substancji ropopochodnych:

 • oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych z parkingów
 • dróg
 • stacji benzynowych
 • ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów z miejsc składowania części pojazdów itd.

Zasada działania:

Separator jest urządzeniem przepływowym, w którym następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej, gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

Norma PN-EN 858 dzieli separatory standardowe na dwie grupy:

 1. Klasa I - separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l

 2. Klasa II - separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

  Każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. zamknięcie automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega skażeniu odbiornika.

Dobór urządzeń

Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005 dobór separatora substancji ropopochodnych sprowadza się do wyliczenia jego przepływu. Wydajność separatora określa maksymalny przepływ, dla którego zostanie dotrzymana zakładana w normie redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora.

Ogólna formuła doboru separatorów według normy PN-EN 858:


NS = (Qr + fx x Qs) x fd

NS - wielkość nominalna.


  Qr  - nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s


  fx  - współczynnik utrudnienia separacji


  Qs  - maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s


  fd  - współczynnik gęstości

Konieczne jest zwiększenie wielkości separatora w przypadku wystąpienia warunków utrudniających separację. Może to być spowodowane przez kilka czynników, np. przez obecność detergentów. Gdy nie jest możliwe zbadanie ilości ścieków z kranów to wartość Qs powinna być obliczana jako suma przepływów z poszczególnych punktów.

TYPOSZEREGI SEPARATORÓW

OILIOILSBIOil2i3LSOILSP

Separator Ropopochodnych pict